Prawo-cywilne.net

wszystko o prawie cywilnym

Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil
Zaawansowane

PRZEDAWNIENIE FAKTURY TELEFONI CENTERTEL !


01 sie 2008 - 10:54:05
Witam serdecznie ! W 2002 roku doszlo do niezaplacenia rachunku za uslugi telekomunikacyjne . Telefon byl brany na firme i podpisywalem umowe ja . Z apartu korzystala inna osoba . I wlasnie w 2002 roku doszlo do niezaplecenia rachunku oraz w konsekwencji do zerwania umowy z centertelem . Jakis czas przychodzily upomnienia potem jak to bywa ustaly , byly jakis telefony z roznych firm windykacyjnych z "prosbami" o zaplate jednak nigdy nie przychodzily na adres pisma tzw. wezwania do zaplaty dzis mamy juz 2008 roku i jakas firma z Bydgoszczy obudzila sie dzwoniac do mnie do firmy zeby zaplacic te naleznoswc z 2002 roku bo skieruja sprwe do sadu , upublicznia dane itp. Ja grzecznie odparlem ze wydaje mi sie ze sprawa ulegla przedawnienie gdyz raptem mamy juz 6 lat od tej historii a ona do mnie ze dzwonila jakies 2 lata temu do biura i ktos powiedzial ze firma istnieje i ze ma sie dobrze i ze moze zaplacic niby . Moje pytanie brzmi czy teraz po 6 latach moga skierowac wniosek do sadu o zaplate rachunku po 6 latach ??? czy sprawa sie przedawnila ??? Nigdy nie bylo zadnego wezwania do zaplaty w przeciagu przynajmniej 5 lat od tej historii , jak byly to tylko telefony , nigdy nie bylo zadnych wezwan przedsadowych , potwierdzen sald i tym podopnych rzeczy . Bardzo prosze o odpowiedz czy mialem racje z tym przedawnieniem i czy moge spac spokojnie ..

Mirek123

ludzki


04 sie 2008 - 13:26:48
czy naprawde nikt nie zna odpowiedzi ??
dre

Re: PRZEDAWNIENIE FAKTURY TELEFONI CENTERTEL !


22 sie 2008 - 15:18:43
TEGO SIE TRZYMAJ A Z TYMI PEDAłAMI NIE GADAJ BO NAGRYWAJA!!!!!!!!!!!!!

Zasady przesyłania pism komorniczych
Otrzymałem wezwanie do zapłaty przez komornika z warszawy, na wniosek wierzyciela polska telefonia cyfrowa. Komornik wzywa mnie do zapłaty należności i odsetek. Należność ta to faktura za telefon z 1999 roku, który zgubiłem. Zgłosiłem to PTC ale nie chciała rozwiązać ze mną umowy i liczyła koszty dalej. Dostawałem tam parę not i nic poza tym. Pismo komornika posiada tylko prostokątną pieczątkę, okrągłej brak, no i nie ma żadnej intencji wyroku. W każdym razie nie zostałem powiadomiony o żadnej rozprawie. Pismo zostało doręczone listem zwykłym z adnotacją - Pilne. Co mogę zrobić w tym przypadku?
czytaj dalej ??
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o komornikach sądowych i egzekucji, komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii. Komornik może posługiwać się także pieczęcią samej kancelarii, która może być prostokątna nie mniej jednak zawsze oprócz pieczątki kwadratowej kancelarii dla ważności dokumentów takich jak zajęcie itp. Niezbędna jest pieczęć okrągła komornika, która z reguły przybijana jest na dole przy podpisie komornika.
Doręczanie pism komornika, reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym, z dnia 17 czerwca 1999 roku. Zgodnie § 2 pkt. 1 Rozporządzenia, pismo sądowe (w tym także pismo w sądowym postępowaniu egzekucyjnym), doręczane przez pocztę, wysyłane jest jako list polecony za potwierdzeniem odbioru. Z przepisu tego oraz z Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie którego zostało wydane Rozporządzenie, wynika obowiązek doręczania pism listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

W zajęciu dokonanym przez komornika, komornik musi wpisać oznaczenie tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę prowadzenia egzekucji, czyli np. nakaz zapłaty wydany przez określony sąd, wraz z datą oraz sygnaturą akt sądowych. Tytuł taki stanowi podstawę prowadzenia egzekucji przez komornika sądowego.

Z opisanego stanu faktycznego istotnie wynika, że nadesłane pismo może budzić wątpliwości do jego autentyczności. Proponuję w powyższej sprawie skontaktować się z Izbą Komorniczą właściwą ze względu na siedzibę komornika. Może Pan także skierować skargę na czynności komornika na podstawie art. 767 k.p.c. do sądu. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone. Termin liczy się od dnia w którym osoba ta była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jeżeli ustali Pan, że pismo nie zostało sporządzone przez komornika, wówczas może Pan złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W razie podszywania się za komornika i żądania zapłaty za rzekomo istniejący dług, w grę może wchodzić przestępstwo sfałszowania dokumentów a także oszustwa. Szczegółowo jednak sprawa winna zostać sprawdzona przez organy ścigania.

Porady prawne
www.inBank.pl

Przedawnienie roszczeń
Może się zdarzyć, że opróżniając skrzynkę listową, z niepokojem stwierdzimy, iż pośród zwyczajnej korespondencji znajduje się pismo firmy windykacyjnej wzywające nas do zapłaty zaległego rachunku sprzed niemal trzech lat. Nasz niepokój wzrasta, gdy w domowych szpargałach nie udaje się znaleźć potwierdzenia zapłaty. Czy w sytuacji, gdy od daty płatności rachunku minęły już lata, zawsze musimy płacić?

Na szczęście roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, co znaczy, że po upływie określonego prawem terminu nie mogą być skutecznie egzekwowane.

ISTOTA PRZEDAWNIENIA. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Tak więc w sytuacji gdy przeciwko nam skierowano wezwanie do zapłaty przedawnionej należności, możemy uchylić się od jej zaspokojenia, podnosząc zarzut przedawnienia. Podkreślić trzeba, że wierzyciel mimo upływu terminu przedawnienia może skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji musimy zachować szczególną staranność, ponieważ sąd z własnej inicjatywy nie ma prawa oddalić roszczenia dlatego, że jest przedawnione. Zarzut przedawnienia musimy zgłosić sami i dla naszego bezpieczeństwa najlepiej to uczynić przy pierwszej czynności procesowej, np. w odpowiedzi na pozew czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

TERMINY. Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Jednym z najważniejszych przepisów szczególnych jest tu art. 554 Kodeksu cywilnego stanowiący m.in. że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat 2. Przepis ten stosuje się nie tylko do sprzedaży rzeczy, ale także do sprzedaży energii i praw. Tak więc roszczenia zakładu energetycznego czy przedsiębiorstwa ciepłowniczego z tytułu sprzedaży energii przedawniają się z upływem lat 2.

Innym ważnym wyjątkiem od zasady 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczeń okresowych jest art. 751 Kodeksu cywilnego dotyczący umów zlecenia, stanowiący m.in. że z upływem lat 2 przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że przepis ten dotyczy wszystkich umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Zatem roszczenia o zapłatę osób czy firm zajmujących się np. wywozem śmieci, świadczeniem usług telewizji kablowej, Internetu, mimo że płatności miały charakter okresowy, przedawniają się z upływem lat 2. Wątpliwości budzi kwestia przedawnienia należności z tytułu rachunków telefonicznych. Wobec faktu, że rachunki te wystawiane są za realizację usług telekomunikacyjnych, niektórzy sędziowie uważają, że należności te przedawniają się z upływem lat 2. Jednakże w związku z tym, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest dość precyzyjnie uregulowana w ustawie Prawo telekomunikacyjne, wśród sędziów dominuje pogląd, że nie można stosować do niej przepisów o zleceniu i tym samym roszczenia operatora przedawniają się z upływem lat 3.
WYMAGALNOŚĆ. Dla właściwego ustalenia, czy doszło do przedawnienia, konieczne jest określenie daty, od której należy liczyć przedawnienie. Zgodnie z art. 120 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od kiedy może być dochodzone przed sądem. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Datę wymagalności z reguły określa rachunek lub faktura poprzez wskazanie terminu płatności, tj. terminu, do którego mamy możliwość zapłacić, a wierzyciel nie może skierować sprawy do sądu. Datą wymagalności jest zaś następny dzień roboczy, w którym wierzyciel może już podejmować działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności.
JAK OBLICZAĆ TERMIN PRZEDAWNIENIA? Meandry obliczania terminu przedawnienia najlepiej prześledzić na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że umowa z zakładem energetycznym zobowiązuje go do wystawienia nam rachunku w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy płatność, nas natomiast zobowiązuje do zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Jeśli zatem nie zapłaciliśmy rachunku za luty 2004 r., wystawionego 10 marca, to stwierdzamy, że termin jego wymagalności przypadł na dzień 25 marca (następny dzień po 14. dniu od wystawienia rachunku). Wyjątkowo jeśli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin wymagalności przypadnie na najbliższy, następujący po nim dzień roboczy. Roszczenie zakładu energetycznego przedawni się zatem w dniu 25 marca 2006 r. Jeśliby jednak zakład nie wystawił rachunku w terminie zgodnym z zawartą z nami umową, a uczynił to np. dopiero 10 listopada 2004 r., to termin wymagalności rachunku nie ulegnie zamianie i będzie określony na 25 marca 2004 r.
PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA. Pamiętać trzeba, że bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu na skutek skierowania przez wierzyciela sprawy do sądu, jak również poprzez uznanie długu przez dłużnika. Po każdym przerwaniu termin przedawnienia biegnie na nowo. Jeśli więc np. dłużnik uznał dług choćby na jeden dzień przed upływem terminu dwuletniego przedawnienia, cały dotychczasowy okres uległ niejako "skasowaniu", a wierzyciel zyskał możliwość skierowania sprawy do sądu przez kolejne 2 lata. Pamiętać trzeba, że uznanie zadłużenia może nastąpić przez każde zachowanie dłużnika ujawniające jego wolę spłaty długu. W szczególności uznanie następuje w wyniku skierowania do wierzyciela pisma z prośbą rozłożenia należności na raty, obietnicą (choćby słowną) zapłaty czy wreszcie poprzez częściową zapłatę. Jeśli więc uiściliśmy wierzycielowi część długu, termin przedawnienia pozostałej należności będzie biegł od daty ostatniej, dokonanej przez nas płatności.
Tekst: Anna Panfil. Autorka jest radcą prawnym.
Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

§ 3. (skreślony).

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Art. 119. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Art. 121. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;

2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;

3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Art. 122. § 1. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

§ 2. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

§ 2. (skreślony).

Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

§ 2. Jednakże w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone.

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

§ 2. (skreślony).
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy

Goście: 2
Najwięcej uzytkowników: 23 26 sie 2014
Najwięcej gości: 53 07 sie 2014


usługi prawnicze

Prawo >> separacja małżonków >> prawa człowieka >> Prawo Cywilne >> Sędzia >>
porady prawne pytania, odpowiedzi, artykuły i opinie ciekawostkią, artykuły,
pytania i odpowiedzi
Prawo mieszkaniowe Wszystko o sędziach
KARTA POJAZDU >>

Karta pojazdu, rejestracja i ubezpieczenie

Forum Prawne


Właścicielem serwisu jest Legalsupport sp. z o.o.